ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

 

ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

ESENLER BELEDİYESİ

ESENLER İLÇE SINIRLARI DAHİLİNDE KENT TEMİZLİĞİ İÇİN ARAÇ VE İŞ MAKİNASI KİRALANMASI HİZMETİ İŞİhizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2018/84334

1-İdarenin

a) Adresi

:

BİRLİK MAH. M.AKİF İNAN CD. NO:6-8 ESENLER/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

2124400900 - 2124400976

c) Elektronik Posta Adresi

:

c.tirmik@esenler.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

63 ARAÇ İLE 548 GÜNLÜK ESENLER İLÇE SINIRLARI DAHİLİNDE KENT TEMİZLİĞİ İÇİN PERSONELSİZ ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ KİRALANMASI İŞİ,
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

ESENLER İLÇESİ

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 01.04.2018, işin bitiş tarihi 30.09.2019

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

ESENLER BELEDİYESİ İHALE ŞEFLİĞİ BİRLİK MH.MEHMET AKİF İNAN CAD.NO:6-8 ESENLER-İST

b) Tarihi ve saati

:

27.03.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, 
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, 
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. 
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, 
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 
Toplam cironun teklif edilen bedelin %20’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %12'sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. 
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır. 

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

ARAÇ/İŞ MAKİNESİ/TAŞIT TANIMI                      TEKNİK ÖZELLİKLERİ                                                         ADEDİ                                       KENDİ MALI

Yer altı ve Yer üstü çöp toplama aracı en az 18 m³ kapasiteli                                                                                3                                                  1

En az 228 kw. Motor gücünde çok amaçlı atık toplama ekipmanı;önden yüklemeli,hidrolik sıkıştırmalı damperlikasavekonteynerlerinkaldırılmasıveboşaltılmasınısağlayanrobotvinç den oluşacaktır. Sıkıştırma perdesinin üst kısmında teleskopik olarak açılan koruyucu perde bulunacak. Üst kaptakileri-geri,sıkıştırma perdesi ileri-geri,arka kapak yukarı hareketleri, şoför mahalinden ve aynı zamanda kasa arka kısmında bulunan manuel  hidrolik kumanda kolları ile sağlanacaktır. Konteynerlerinkaldırılmasıveboşaltılmasınısağlayanrobotvinç,şase,ayak, kule, dikey bom, yatay bom,flybomve tutucu kafadan oluşacaktır. Robot vinç çalışma anında statik ve dinamik dengesini sağlayan iki adet ayağa sahip olacaktır.

Hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu en az 14+1,5 m³ kapasiteli----------                                                         26------                                       2

Hidrolik sıkıştırma ve Sızdırmazlık özellikli olacaktır. Hidrolik direksiyon, en az 14+1,5 m³ lük olmalıdır. Çöp kabı kaldırma düzeneği. En az 185 kw Motor gücünde olacaktır.

Hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu en az 7+1 m³ kapasiteli---                                                                      5----                                           1

Hidrolik sıkıştırma ve Sızdırmazlık özellikli olacaktır. En az 7+1 m³ lük olmalıdır. Hidrolik direksiyon olacaktır. Çöp konteynır kaldırma düzeneği olacaktır. En az 100 kw Motor gücünde olacaktır.

Hidrostatik yol süpürme aracı en az 4 m³ kapasiteli  --                                                                                  1----                                               1--

Araç yekpare olup kamyon üstü monteli olmayacaktır. Azami motor gücü en az 180hp, Transmisyon, hidrostatik, elektronik kontrol sistemli, seçilebilir 2 hız, direksiyon simidi; ön tekerleklerde hidrolik, sauer-danfosservo direksiyonlu, sağa ve sola aktarmalı hareketli direksiyon, hidrolik fonksiyonlu 2 yan fırça ile sağa sola aktarılabilir yan fırçalar, toplama sistemi; azami 160 mm genişliğinde çelikten mamul emme ağızlı çöp konteyneri; kapasitesi azami 4 m³ toz imha sistemli, fan kapasitesi saatte 18.000 m³, azami standart süpürme genişliği 2.000 mm, azami süpürme hızı 0-15 km/saat, azami nakil hızı 0-42.5 km /saat olacaktır.

Vakumlu yol süpürme aracı en az 8 m³ kapasiteli--                                                                                        2--                                                  ---

Araç hidrolik direksiyonlu en az 158kw. Motor gücünde 4 silindirli olacaktır. Araçta iki adet yan bir adet orta fırça bulunacaktır. Araç vakum sistemi ile çalışacak olup, sistemdeki fan ünitesi aşınmaya ve paslanmaya mukavim çok kanatlı ağır hizmet tipi olacaktır. Aracın çöp haznesi en az 8 m³ kapasiteli olacaktır.

Vakumlu yol süpürme aracı en az 6 m³ kapasiteli --                                                                                         3-                                                    1-

Araç hidrolik direksiyonlu en az 134kw. Motor gücünde 4 silindirli olacaktır. Araçta iki adet yan bir adet orta fırça bulunacaktır. Araç vakum sistemi ile çalışacak olup, istemdeki fan ünitesi aşınmaya ve paslanmaya mukavim çok kanatlı ağır hizmet tipi olacaktır. Aracın çöp haznesi en az 6 m³ kapasiteli olacaktır.

 

Arazöz 10-12 ton kapasiteli--                                                                                                                            6---                                                   -

Arazöz şase üstüne monte edilecektir. Motor gücü en az 250hp. Olacaktır. Tank üzerinde 2 adet men hol kapağı bulunacaktır. Yanlarında merdiven olacaktır. Su pompası kendinden redaktörlü salyangoz tipi olacaktır. Aracın önünden yol sulama sistemi yapılacaktır. Su tankı hariçten su ikmali için tank üzerine 2 adet 110 mm çapında rekorlu doldurma ağzı bulunacaktır.

Özel amaçlı yol yıkama aracı en az 10 ton kapasiteli--                                                                                  2--                                                  1

En az 10 Ton Kapasiteli Özel Amaçlı Yol Yıkama Aracı; Asgari Beygir Gücü 250 HP. olacaktır. Araçta hidrolik direksiyon ve bağımsız çift devreli havalı fren sistemi bulunacaktır. Sürücü kabinindeki kontrol panelinde hidrant bağlantısı ve minimum gösterge yanında yer alan şeffaf sütuna benzer gösterge küre biçiminde iki adet manual tahliye kapağı bulunacak,  Kabin içerisindeki kontrol panelinde bir joystick yardımıyla yol yıkama aracının bütün fonksiyonları çalıştırılabilir özellik bulunacak, araçta CAN-BUS sistemi bulunacaktır. Yüksek basınçlı pompa dakikada 250 litre harcayarak 50 bar basınçla su püskürtür özellikte olacak, aracın ön kısmına monte edilmiş yıkama çubuğu Kabin bölümündeki kontrol panelinden sağ ve sol yöne hareket ettirilebilir nitelikte olacak, Paslanmaz çelikten yapılmış hortum makarası (2 adet- sağ ve sol kısımlarda) bulunacak, Tankerin arka kısmında yol sulama için yerleştirilmiş 4 adet paslanmaz çelikten imal edilmiş yatay su hortumu bulunacaktır. Yol yıkama çubuğu 2 adet sağa ve sola açılır ek aparatlara, bu aparatlar da 4 er adet püskürtücüye sahip olacaktır. Bunların dışında yıkama esnasında yol üzerinde park halindeki araçların altının yıkanmasını sağlayan jet yıkama sistemi bulunacaktır. Yıkama amaçlı kullanılan su tabancasının su basıncı 80 bara kadar ulaşabilir kapasiteye sahip olacaktır.

Konteynır yıkama ve dezenfekte aracı-                                                                                                     2--                                                       ---

Çöp konteynırlarını yıkama aracı modüler sistem olacaktır. En az 250 hp. Motor gücünde olacaktır. Yıkama bölümü krom nitelikli sacdan olacaktır. Yıkama bölümü tortularının çökertme havuzunda akışım sağlanacak şekilde tasarlanmış olacaktır. Yıkama odası çökertme havuzu en az 600 lt. olacaktır. Transfer pompası en az 40 lt. olacaktır. Konteynır kaldırma sistemi hidrolik diskli silindirle kalkıp inecektir. Hortum makarası üzerinde 15 mt. r2 hortum olacaktır. Dezenfekte ünitesi tankı en az 40 lt. kapasitede olacaktır. Su basıncı 100-150 bar civarında olacaktır.

Mini damperli kamyonet en az 3.5 m³ kapasiteli--                                                                                       8--                                                     --

Kasa hacmi en az 3,5 m³ olacaktır. Hidrolik direksiyon. Kasa ağırlığı 580-620 kg. taşıma kapasitesi 1000-1500 kg. En fazla kaldırma açısı 55 derece.  En az 120 hp.Motor gücünde olacaktır.

( İsteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya serbest muhasebeci raporu ile tevsik edilir. Tevsik işleminin aslına uygunluğunun noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde, örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur.)

İsteklinin kendi malı olma şartının istendiği tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için aşağıdaki belgelerden uygun olanların teklif kapsamında sunulması zorunludur.

a) İsteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu.

b) Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile isteklinin kendi malı sayılır.

İş ortaklığında makine, teçhizat ve ekipman ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir. 

Kendi malı olma şartı aranmayan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için, isteklilerce teklif kapsamında herhangi bir belge sunulmayacaktır. Ancak sözleşmenin imzalanmasının ardından işe başlanmadan önce istenen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler yüklenici tarafından idareye sunulacaktır.

 

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Araç ve makine ile yapılan kent temizliği işleri,

Araç ve makine ile yapılan çöplerin toplanması ve nakil işleri.

Evsel nitelikli katı atıkların toplanması ve nakli ile kent temizliği işlerinin birarada personel ve araç ile yapıldığı işler.(benzer iş tutarı olarak araç ve ekipman ile yapılan iş kalemlerine ait tutarı alınacaktır.)

Çöplerin toplanması ve nakli ile kent temizliğine ait araç kiralama işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

Benzer işlere ilişkin sunulan iş deneyim belgelerinde benzer iş dışında başka işler de var ise benzer iş tutarının tespiti amacıyla iş deneyim belgesinin alındığı idareden benzer iş kaleminin parasal tutarını gösteren resmi belge alınarak iş deneyim belgesi ekine konularak sunulacaktır. 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TRY (Türk Lirası) karşılığı BİRLİK MAH. MEHMET AKİF İNAN CAD. NO:6-8 ESENLER İSTANBUL 34230 ESENLER/ İSTANBUL adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ESENLER BELEDİYESİ İHALE ŞEFLİĞİ BİRLİK MH.MEHMET AKİF İNAN CAD.NO:6-8 ESENLER-İST adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.