AĞAÇ, ÇALI VE MEVSİMLİK ÇİÇEK SATIN ALINACAKTIR

AĞAÇ, ÇALI VE MEVSİMLİK ÇİÇEK SATIN ALINACAKTIR

ESENLER BELEDİYESİ

ESENLER GENELİNDE KULLANILMAK ÜZERE AĞAÇ,ÇALI,MEVSİMLİK ÇİÇEK MAL ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2018/150597

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

BİRLİK MAH. M.AKİF İNAN CD. NO:6-8 ESENLER/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

2124400900 - 2124400976

c) Elektronik Posta Adresi

:

c.tirmik@esenler.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

143 KALEM ESENLER GENELİNDE KULLANILMAK ÜZERE AĞAÇ,ÇALI,MEVSİMLİK ÇİÇEK MAL ALIMI İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

ESENLER BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

c) Teslim tarihi

:

Yüklenici işin süresi dahilinde idare talep ettikçe istenilen toprak, gübre ve diğer malzemeleri iş yeri teslimi yapıldıktan sonra 2018- 2019 yılları arasında idarenin ihtiyacına göre Esenler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne teslim edecektir. Bu işlemler için yükleniciye herhangi bir ek ödeme yapılmayacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

ESENLER BELEDİYESİ İHALE ŞEFLİĞİ BİRLİK MH.MEHMET AKİF İNAN CAD.NO:6-8 ESENLER-İST

b) Tarihi ve saati

:

27.04.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler, ihale tarihinden bir gün önce saat 12:00 ye kadar aşağıda yazılan bitkilerin teknik şartnameye uygun numuneleri, Esenler Belediyesi Park ve bahçeler Müdürlüğü Fidanlığına (Kemer Mah. 939. Sok. No:29 Esenler/İSTANBUL) teslim etmek zorundadır.

 Numunelerin üzerinde teklif sahibi olan isteklinin;
İsteklinin ismi, bitkinin Türkçe – Latince Adı, bitkinin boy ve çap bilgilerinin yazılı olduğu etiket olmalıdır.

 Birim Fiyat Cetvelinin;

Ağaçlardan;

            Poz.1, Poz.2, Poz.3, Poz.4, Poz.5, Poz.6, Poz.7, Poz.8, Poz.9, Poz.10, Poz.11, Poz.12, Poz.13, Poz.14, Poz.15, Poz.16, Poz.17, Poz.18, Poz.19, Poz.20, Poz.21, Poz.22, Poz.23 ve Poz.24 poz nolu bitkilerin her birinden birer adet olmak üzere toplam 24 adet.

Meyve Ağaçlarından;

            Poz.94, Poz.95, Poz.96, Poz.102, Poz.103, Poz.104, Poz.118, Poz.119, Poz.120, Poz.121, Poz.122, Poz.125, Poz.126, Poz.127, Poz.129, Poz.134, Poz.135, Poz.136, Poz.137 ve Poz.138 poz nolu bitkilerin her birinden birer adet olmak üzere toplam 20 adet.

Numune teslim tutanağı ile birlikte yukarıda istenen bilgi ve belgeleri, istekliler ihale teklif dosyasında sunacak olup, sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

İstekliler tarafından getirilen numunelerin indirilmesi, ölçüm noktalarına taşınması ve buradan istif alanına götürülmesi işleri istekli firmalara aittir. Bu aşamalarda oluşacak tüm olumsuzluklardan istekli firmalar sorumlu olacaktır.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

BİTKİ VE MEVSİMLİK ÇİÇEK ALIMI İŞLERİ.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TRY (Türk Lirası) karşılığı BİRLİK MAH. MEHMET AKİF İNAN CAD. NO:6-8 ESENLER İSTANBUL 34230 ESENLER/ İSTANBUL adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ESENLER BELEDİYESİ İHALE ŞEFLİĞİ BİRLİK MH.MEHMET AKİF İNAN CAD.NO:6-8 ESENLER-İST adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.